Regler – værdisæt – badeetik

De seneste vedtægter er godkendt på Bifrosts generalforsamling 27.2.2020.

Foreningens formål og koncept er vinterbadning og at fremme den nordiske koldbade-og saunakultur. Det forventes at en vinterbader er fortrolig med koldt vand.

For at følge med i foreningens arrangementer og nyheder m.m. opfordrer vi medlemmerne til at være på Facebook, foreningens fælles sociale forum. Det er kun nødvendig info, indkaldelser, opkrævninger og vigtige meddelelser som bestyrelsen udsender til medlemmerne via mail.

OBS Covid19!. Medlemmerne skal selv medbringe håndsprit, overholde forsamlingsforbuddet og holde den fornøden afstand til hinanden. Overhold Coronareglerne. Der sættes begrænsninger i antal besøgende i badehuset og ophold i saunaen. Det er medlemmers eget ansvar at overholde Covid19 reglerne. Mød ikke op med mindre du er 100 % frisk og rask. Udsæt ikke andre for smitterisiko.

ISFUGLENS ORDENSREGLER – HUSORDEN

Alle foreninger og klubber har regler, der skal overholdes for at være medlem, og det har Vinterbadelauget Bifrost også. Derfor skal medlemmerne overholde de til enhver tid gældende ordensregler og husorden, der løbende opdateres på hjemmesiden.

Bestyrelsen kan udelukke et medlem når den finder grund dertil, og der kan efterfølgende ikke ske fornyelse af medlemskabet. Det ekskluderede medlem har dog mulighed for skriftlig inden 7 dage at få sin sag prøvet i bestyrelsen til 2. behandling.

Vi ønsker få restriktioner, og vi ønsker ikke at have opslag alle vegne i huset for at regulere vores adfærd.

DERFOR OPFORDRES DU TIL AT SÆTTE DIG GRUNDIGT IND I FORENINGENS ORDENSREGLER OG HUSORDEN HER PÅ HJEMMESIDEN, OG AT GØRE DIT TIL, AT REGLERNE EFTERLEVES.

1. Medlemmernes rettigheder og ansvar

Alle over 18 år kan blive medlem af Vinterbadelauget Bifrost. 
Respekter fodtøjsfri zoner.  Fodtøj stilles på hylderne i indgangen til badehuset.
Som saunabruger medlem har man ret til at benytte badehus-sauna Isfuglen.
Åbningstider forventes fra 06:00 til 21:00. Saunaen formentlig middagslukket 11-13 for rengøring.
Saunaen kan forventes lukket i sommerferieperioden. Isfuglen og saunaen lukkes tillige, hvis der er anmeldte besøg og arrangementer, godkendt af bestyrelsen. Der kan ske ændringer og begrænsninger i åbningstider. Isfuglen og saunaen skal forlades inden kl. 22,30.
Porten til Brøndby Havn lukker kl. 23
Isfuglen og de udendørs opholdsarealer er røgfrie. Alkohol kun ved festlige lejligheder.
Bestyrelsen kan med kort varsel lukke faciliteterne med henblik på vedligeholdelse, hovedrengøring m.m. samt forbyde adgang til havnebadet, hvis ekstra hårdt vejrlig fordrer dette.
Al badning, ophold og brug af badehuset og faciliteter sker på eget ansvar. 
Vi foreslår/opfordrer medlemmerne til evt. selv at tegne en privat fritids ulykkesforsikring.
Bad 2 eller flere sammen, det øger sikkerheden for dig selv.
Der må ikke efterlades sko, håndklæder, badekåber eller andet privat i huset eller på de udendørs opholdsområder. Tag det med hjem og ryd op efter dig hver dag, så det er rart for de næste der ankommer.

2. Tal pænt og husk dine ting – ingen affald i Isfuglen

Du skal selv tage ansvar for dit eget affald, vi rydder op efter os og omkring os, sorterer og bortskaffer affald på korrekt vis i affaldssække og containere udenfor badehusene. Ingen andre end dig selv skal håndtere eller sortere dit affald, hverken under eller efter Corona tiden.
Vi har en sober omgangstone; Og vi taler åbent om, når noget kan gøres bedre.

3. Ind- og udmeldelse af medlemmer

Årligt medlemskontingent saunabruger vinterbadesæsonen 2020/21 kr. 500.- ekskl. armbånd kr. 110. Kontingent og gebyr for armbånd refunderes ikke.

Optagelse af medlemmer sker alene fra ventelisten via den digitale indmeldelses-formular på hjemmesiden.

Medlemmer, der ikke har betalt kontingent til forfaldstid, modtager en rykker kort efter forfaldsdagen. Er kontingentet stadig ikke betalt 2 uger efter modtagelsen af påkravet, udmeldes medlemmet automatisk af foreningen.

4. Armbånd

Vi har altid det personlige adgangsarmbånd på når vi er i Isfuglen, det skal bæres synligt, og det må ikke lånes ud. Misbrug af armbåndet, medfører eksklusion.
Hvis du mister dit armbånd, kan du købe et nyt for kr. 110.
Der sker ikke refusion af genfundne og ”udmeldte” armbånd.  

5. Gæster

Et medlem af Bifrost badehus-saunaen har mulighed for at tage ét barn eller barnebarn (under 18 år) med, søndage mellem kl.14.00 og 16.00. Ordningen udsættes dog pga. Covid-19.
Voksne, der ikke er medlemmer, har ikke adgang til badehus-saunaen Isfuglen, heller ikke som gæst. Bestyrelsen vil arrangere særlige åbent hus dage, og dage, hvor et medlem kan tage en gæst med. Du har ansvaret for din gæst. Disse gæstedage vil blive annonceret forinden.

6. Opholdsmolen og badetrappen

Benyt badetrappen, opholdsmolen og udendørs bruser frit, og husk at alle andre end foreningens medlemmer også har ret til at opholde sig på udendørs områderne.
Vi svømmer ikke udenfor de udlagte bøjer og afmærkninger.  

7. Omklædningsrum

Vi tiltaler hinanden i øjenhøjde under omklædning, viser hensyn og udfordrer ikke hinandens grænser. Vi har altid et håndklæde omkring os, når vi har smidt tøjet.
Af hygiejniske grunde må man ikke sætte sig på stole og bænke uden et håndklæde til at opsuge sved og havvand.
Brug bruserens vand kortvarig, kun til at skylle kroppen af.
Udvidet personlig hygiejne (barbering, negleklip, hårtørring) foretages hjemme.
Tal sagte og hold en venlig og imødekommende omgangsform i omklædningsrummet.
Medbragt mad og drikke må ikke indtages i omklædningsrummet/saunaen.

8. Toilettet

Brug toiletrummet til toiletbesøg og håndvask – det er ikke et omklædningsrum.
Toiletrummet efterlades rent og tørt. Tag en affaldspose med til dine bind og lignende, de må aldrig skylles ud i toilettet. Intet affald må efterlades.

9.  Saunaen

Bad i havet og/eller skyl dig under bruseren, før du går i sauna.

Tag et håndklæde eller lignende omkring kroppen når du går til og fra vandet.
Gå ikke sjaskvåd ind saunaen, tør dig først.
I saunaen sidder du på et håndklæde og har et klæde under fødderne.
Ingen bar hud /fødder direkte på bænkene.   
Tag dit håndklæde med, når du går ud af saunaen. 
Af blufærdigheds hensyn bør skødet være tildækket.
Ingen påklædning, badetøj eller fodtøj inde i saunaen.
Ingen mad og drikke i saunaen.
Det er kun dig og dine håndklæder, der er velkomne i saunaen, til gengæld må du tage alle de håndklæder med, du selv kan bære, og der må heller ikke være tvivl om, at man skal i vandet og blive våd helt op forbi maverne og op til hagerne, før man går ind i saunaen.
Der må kun bruges ferskvand på ovnens sten, aldrig saltvand. Max 2 skefulde vand
på ovnen.
Der må kun hældes væsker på ovnen efter aftale saunabrugerne imellem.
Saunagus regler og arrangementer vil blive opslået enten på hjemmesiden eller på Facebook.

10. Glemte ting

Der er værdibokse i omklædningsrummet, hvori medlemmerne kan lægge deres mobiler, nøgler etc. Du medbringer selv en lille hængelås. Medlemmerne skal tømme boksen hver dag, og boksen skal være tom og ulåst inden du forlader Isfuglen.
Glemte håndklæder og beklædningsgenstande lægges i hyndeboks udenfor huset.
Hyndeboksen vil blive tømt med mellemrum og indholdet bortgives eller smides væk.
Glemte værdigenstande annonceres på foreningens hjemmeside og/eller facebook og opbevares 2 uger i værdiboks. Hvis de ikke bliver afhentet bliver de bortgivet.

11. Spis og drik i opholdsrummet

Socialt samvær omkring medbragt mad, kaffe og andre alkoholfrie drikkeva­rer foregår i opholdsrummet eller udenfor. Isfuglens opholdsrum med tekøkken er til socialt samvær og fremme af klubfællesskabet. Tekøkkenet er ikke beregnet til tilberedning af mad.

12. Alkohol

Alkohol indtages kun ved foreningens arrangementer og ved festlige lejligheder.

13. Værn om dit og vores fælles badehus Isfuglen

Det er også dit ansvar, at her er godt at være. Vi nyder det kolde gys, udsigten og den varme sauna, vi viser hensyn og udfordrer ikke hinandens grænser. Badehuset er dig og os alle sammen.

14. Fotografering

Det er ikke tilladt at fotografere hverken indendørs i sauna, bad/omklædning/opholdsrum eller på udendørs opholdsområder uden forudgående tilladelse.

Da Isfuglen er beliggende på havnens område, skal alle overholde Brøndby Havns ordensregler.
Bemærk, der er et begrænset antal parkeringspladser på havnen. Ingen parkering på havnens veje: http://www.brondbyhavn.dk/index.php/havneinfo/14-ordensreglement-for-brondby-havn

Havnen ønsker ikke nøgenbadning, typisk i perioden 15. april til 1. november.

HJERTESTARTER forefindes på Brøndby Havn i forhallen på Albatrossen samt ved kajakklubben.

FOR BRUG AF STRANDBADEHUSENE GÆLDER YDERLIGERE:
Efterlad husene i pæn og ordentlig stand, gulvet skal fejes efter brug, så ingen medlemmer skal stå og klæde om i sanddynger indslæbt af tidligere brugere.
Badehusene må ikke bruges til opbevaring af beklædning, badekåber, håndklæder, vådt badetøj, våde badesko etc., da dette er til gene for de øvrige vinterbadere og giver anledning til fugt og dårlig lugt i husene. Tag dine ting med hjem hver gang du forlader badehuset. Efterlad ikke affald.
Sørg for, at badehusene altid er låst efter brug, drej hjulene rundt på kodelåsen, så låsen ikke kan åbnes uden brug af koden. Vend selve kodelåsen med hjulene ind mod huset, så der ikke kommer vand eller fygesand i låsen. Hæng aldrig kodelåsen ulåst udvendig på badehuset eller døren når du er ude at bade, da kodelåsen flere gange er blevet afluret eller stjålet af forbipasserende. Overlad aldrig lås, kode eller badehus til ikke-medlemmer. Ophold og omklædning i badehusene er kun for Bifrost medlemmer.
Livredder-badehusene og dets omgivelser er røgfrie.
Alkohol kun ved festlige lejligheder.
Det er ikke tilladt at medbringe hunde i badehusene.

Af miljøhensyn opfordrer vi medlemmerne til at undlade at medbringe købevand i plastikflasker. Brug vand fra vandhanen. Tag evt. din egen drikkedunk med. Der kan tappes godt drikkevand lige ved saunadøren. At flaskevand overhovedet er en vare i et land som Danmark med så ren og tilgængelig vandforsyning, det er simpelthen en joke.